Privacy, klacht en disclaimer

Privacy

Onbedoeldzwanger.info wordt beheerd door Stichting Fiom in opdracht van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS). Het privacystatement van Fiom is ook van toepassing op onbedoeldzwanger.info.

Stichting Fiom behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in dit privacystatement. Het verdient aanbeveling om dit privacystatement geregeld te raadplegen, zodat je van deze wijzigingen op de hoogte bent. Stichting Fiom zal in het kader van de geldende privacywetgeving in redelijkheid die maatregelen nemen die de vertrouwelijke informatie van haar relaties (die via deze site worden opgegeven) beschermen tegen oneigenlijk gebruik. Zij verplicht zich ertoe deze gegevens niet openbaar te maken op andere wijze dan in het kader van de relatie en voor de overeengekomen dienstverlening van Stichting Fiom noodzakelijk is.

Voor al je vragen over privacy kun je contact opnemen met de functionaris gegevensbescherming (FG), te bereiken via privacy@fiom.nl.

Chat

De inhoud van de chatgesprekken wordt na 60 dagen geanonimiseerd.
IP-adressen worden na een half jaar geanonimiseerd.

Doorverwijzing naar een hulporganisatie

Als je wordt doorverwezen (telefonisch of per chat) dan worden je naam, telefoonnummer en het aantal weken dat je zwanger bent per beveiligde e-mail naar de hulporganisatie verstuurd. Jouw gegevens staan 2 maanden op een beveiligde server opgeslagen. Daarna worden ze automatisch gewist.

Klachtenregeling

Fiom heeft een klachtenregeling voor cliënten.

Disclaimer en auteursrecht

Fiom is niet verantwoordelijk en/of aansprakelijk voor de resultaten van de diensten van derden naar wie wordt doorverwezen, niet via onze website en/of niet bij onze dienstverlening. Onze verwijzingen worden zo zorgvuldig mogelijk gedaan. Bij doorverwijzingen heeft Fiom echter geen enkele invloed op de dienstverlening van de derden naar wie wordt doorverwezen. Men maakt op eigen verantwoordelijkheid gebruik van deze diensten van derden.

 

Disclaimer website Onbedoeldzwanger.info

De gegevens op de website onbedoeldzwanger.info zijn uitsluitend bedoeld om informatie te geven over de mogelijkheden tot informatie en (doorverwijzing tot) hulp bij een onbedoelde zwangerschap. Stichting Fiom spant zich in om deze informatie zo volledig en actueel mogelijk te houden. De informatie kan echter zonder vooraankondiging en op ieder moment worden gewijzigd en/of ingetrokken. Daarom kunnen aan de websites geen rechten worden ontleend.

 

Disclaimer e-mail

De informatie verzonden met een e-mailbericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde en gebruik door hen die niet gerechtigd zijn van de informatie kennis te nemen, is verboden. Indien je niet de geadresseerde bent of niet gerechtigd bent tot kennisneming, (a) is openbaarmaking, vermenigvuldiging, verspreiding en/of verstrekking van deze informatie aan derden, niet toegestaan, en (b) word je verzocht de afzender daarvan op de hoogte te brengen en het bericht te vernietigen.

 

Linken

Op de site staan hyperlinks (en informatiebronnen) die door derden onderhouden worden. De site onbedoeldzwanger.info heeft geen invloed op de inhoud hiervan en staat niet automatisch achter de inhoud van de sites waarnaar verwezen wordt. Onbedoeldzwanger.info is niet aansprakelijk voor informatie en/of berichten die door bezoekers van de site via internet worden verzonden.

 

Auteursrecht

Op de inhoud en vormgeving van Fiom (hieronder begrepen de nieuwsbrief, internetsites (waaronder ook onbedoeldzwanger.info) en iedere andere uiting daarvan, ongeacht de drager) rust auteursrecht en databankenrecht. Voor het overnemen, opslaan en verspreiden van (delen van) de inhoud en gebruik van de vormgeving, op welke wijze dan ook, dient u vooraf schriftelijke toestemming te hebben verkregen van Fiom.

Mocht u onvolledigheden of fouten constateren, dan kunt u dit melden per mail: contact@onbedoeldzwanger.info. Dit zal dan zo snel mogelijk hersteld worden.

Personen die stukken ter publicatie aan Fiom sturen, behouden hun auteursrecht. Door inzending verlenen zij Fiom onbeperkt toestemming het materiaal te publiceren, in print of elektronisch, en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.